ERASMUS + DLA STUDENTÓW

 

KAŻDY STUDENT POWINIEN POJECHAĆ NA ERASMUSA! smileyNIE ZWLEKAJ ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU!

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Programu Erasmus w KPSW oraz zasad wymiany studentów znajdują się w dokumencie REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ WARUNKÓW I TRYBU KIEROWANIA ZA GRANICĘ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW W KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE (w załączeniu - u dołu strony). Tutaj procedura opisana jest w skrócie.

Kto może ubiegać się o wyjazd w Programie Erasmus+?

O wyjazd na część studiów w programie Erasmus i praktykę mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KPSW. W czasie trwania studiów 1 stopnia (licencjackich i inżynierskich), studenci mają do wykorzystania tzw. Kapitał mobilności o długości 12 miesięcy (kolejny taki kapitał otrzymują na studiach 2 stopnia: magisterskich). Oznacza to, że w czasie studiów licencjackich i inżynierskich studenci mogą łącznie wyjechać na maksimum 12 miesięcy. 

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy ponadto:

  • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich)- wymóg ten nie dotyczy praktyk;
  • mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd;
  • być zarejestrowanym na studiach licencjackich lub inżynierskich w naszej uczelni.

 NA JAK DŁUGO można wyjechać na stypendium na studia?

Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. 

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

 NA JAK DŁUGO można wyjechać na stypendium na praktyki?

Na praktyki można wyjechać na okres od dwóch miesięcy do roku. Student ma również mozliwość wyjechać na praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów, warunkiem jest to, że przejdzie przez proces rekrutacyjny będąc jeszcze studentem KPSW.

Jaka jest procedura rekrutacyjna?

Nabór na wyjazdy na studia i na praktyki w kolejnym roku akademickim w Programie Erasmus + w KPSW odbywa się z reguły raz do roku do 7 stycznia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przesunięty lub są organizowane kolejne nabory.

W terminach naboru należy złożyć do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

  1. wniosek na wyjazd,
  2. CV w języku polskim i angielskim (wyjeżdżający na praktyki),
  3. projekty Porozumienia o programie zajęć: Learning Agreement i Karty uznania zaliczeń lub Porozumienie o programie praktyki: Traineeship Agreement
  4. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego (akceptowane będą zaświadczenia wydawane przez: The British Council, np. FCE, Proficiency; TOEFL, Goethe Institut, Alliance Française) lub opinia nauczyciela języka obcego. Zaświadczenie nie jest konieczne w przypadku studentów kierunku filologia wyjeżdżających do uczelni, na których językiem wykładowym jest język specjalności kandydata.
  5. inne dokumenty uzupełniające do wniosku (referencje itd.) 

Na wniosku trzeba podać uczelnię, do jakiej chce się wyjechać, z którą jest podpisana umowa w Programie Erasmus+ (wykaz uczelni dostępny jest tutaj), lub miejsce, do którego chce się pojechać na praktyki.

W przypadku wyjazdu na praktyki,  jeśli praktyki chce się mieć zaliczone jako praktyki obowiązkowe w KPSW, należy uzgodnić wszelkie szczegóły z dziekanem wydziału macierzystego oraz kierownikiem studiów.  

Stypendia przyznawane są przez Komisję do spraw Współpracy z Zagranicą w KPSW, w skład której wchodzi Prorektor, Kanclerz, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą, dziekani oraz przedstawiciel Samorządu Studentów. Stosowane przez nich kryteria podane są poniżej. Po pozytywnym przejściu przez procedurę rekrutacyjną należy niezwłocznie podpisać i uzupełnić „Porozumienie o programie zajęć”, a w przypadku praktyk trzeba podpisać „Porozumienie o programie praktyk" przez wszystkie strony.

Uczelnia wypłaca studentowi stypendium w wysokości 90 % całej kwoty na mocy podpisanej umowy ze studentem. Każdy student otrzymuje także link do testu biegłości językowej (OLS: http://erasmusplusols.eu/pl/), który wypełnia online. Będzie to test z języka, w którym prowadzone są zajęcia lub test z języka kraju przyjmującego, zgodnie z wyborem studenta.

Na podstawie wyniku tego testu otrzymuje licencję na darmowy, trwający przez cały semestr wyjazdowy, kurs językowy online. To prawdziwa gratka! Po powrocie ponownie wypełnia test językowy - będziemy czekać na wyniki, bo sądzimy, że będą one o wiele lepsze niż pierwszego testu!

Przed wyjazdem należy wykupić ubezpieczenie na wyjazd, zatroszczyć się o zakwaterowanie za granicą-i- można jechać.

Jakie są kryteria przyznania stypendium w ramach Programu Erasmus?

a)     średnia ocen z ostatnich dwóch semestrów,

b)   znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia na zagranicznej uczelni wyższej w stopniu umożliwiającym czynne uczestniczenie w procesie studiowania,

c)     dodatkowe osiągnięcia i działalność społeczna studenta.

W przypadku praktyk, oceniana jest motywacja studenta, poziom językowy oraz związek praktyk z programem studiów.

Jakie jest stypendium w Programie Erasmus dla studentów KPSW+?

Pamiętajcie, że stypendium z budżetu Programu Erasmus jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni czy instytucji partnerskiej.  

W ROKU 2018/2019 będą obowiązywały różne stawki na wyjazdy, w zależności od dostępności funduszy z umowy z roku 2017 i 2018.

Stawki z umowy 2017: 

WYJAZDY NA STUDIA (SMS)

500 euro - Grupa I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

450 euro - Grupa II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

350 euro - Grupa III

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

UWAGA: osoby w trudnej sytuacji materialnej (pobieranie stypendium socjalnego - w chwili zgłoszenia i/lub w chwili wyjazdu) otrzymują dodatkowo równowartość 200 euro (w PLN) na każdy miesiąc z budżetu przyznanego uczelni w ramach Programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). 

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ (SMP)

600 euro - Grupa I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

550 euro - Grupa II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

450 euro - Grupa III

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

UWAGA: osoby w trudnej sytuacji materialnej (pobieranie stypendium socjalnego - w chwili zgłoszenia i/lub w chwili wyjazdu) otrzymują dodatkowo równowartość 100 euro (w PLN) na każdy miesiąc z budżetu przyznanego uczelni w ramach Programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Stawki z umowy 2018:

Kraje wchodzące w skład grupy

Wysokość miesięcznego stypendium studia: KA 103 -2018

Wysokość miesięcznego stypendium praktyka: KA 103 -2018

Wysokość miesięcznego stypendium studia lub praktyka: KA 103 - 2018 POWER z prawem do dodatku socjalnego

Wysokość miesięcznego stypendium praktyka: KA 103 - 2018 POWER student niepełnosprawny studia/praktyka

I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500 Euro

600 Euro

3019 PLN

2156/2587 PLN

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 Euro

550 Euro

2803 PLN

1940/2372 PLN

III grupa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

400 Euro

500 Euro

2587 PLN

1725/2156 PLN

 

UWAGA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: na wasz wniosek (składany wspólnie z Wami przez uczelnię) możecie dostać dofinansowanie na wszelkie ekstra koszty wyjazdu na studia lub na praktykę, które są związane z Waszymi niepełnosprawnościami - np. koszt opiekuna, koszt specjalnego dojazdu, ubezpieczenia itp.  (w PLN) na każdy miesiąc z budżetu przyznanego uczelni w ramach Programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Co jest podstawą zaliczenia semestru po powrocie ze stypendium Programu Erasmus +?

Podstawą zaliczenia semestru po powrocie ze stypendium Erasmusa jest tzw. „Wykaz zaliczeń”, który dany student otrzymuje z uczelni przyjmującej. Student składa go po powrocie u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus, który przekazuje go, po przetłumaczeniu, do odpowiedniego dziekanatu. Zaliczenia dokonuje dziekan, wyznaczając, jeśli to konieczne, odpowiednie różnice programowe-uzgadniane już wcześniej ze studentem. Zaliczenia praktyk, jeśli dotyczy, dokonuje kierownik studiów.

Do rozliczenia finansowego konieczne jest również wypełnienie ankiety online, złożenie końcowego testu językowego, przedstawienie zaświadczenia z datami wyjazdu (jeśli nie zostało to ujęte w wykazie zaliczeń).

Co jest podstawą rozliczenia rozliczenia stypendium na wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus+? 

Przede wszystkim "Zaświadczenie o odbyciu praktyki", które z reguły wystawiane jest w formie tzw. Traineeship Certificate, zawierając dokładne daty realizacji praktyk. Do rozliczenia finansowego konieczne jest również wypełnienie ankiety online i złożenie końcowego testu językowego w systemie Online Linguistic Support. 

załączone pliki
Zasady podziału dotacji umowa K103_7 2017 Zasady podziału dotacji umowa K103_7 2017» [ 373.45 kB ]
Karta Studenta Erasmusa Karta Studenta Erasmusa» [ 236.95 kB ]
Regulamin organizacji współpracy z zagranią Regulamin organizacji współpracy z zagranią» [ 203.25 kB ]
wniosek wyjazd na studia studenci wniosek wyjazd na studia studenci» [ 401.00 kB ]
wniosek wyjazd na praktykę studenci wniosek wyjazd na praktykę studenci» [ 397.50 kB ]
Zaświadczenie o znajomości języka Zaświadczenie o znajomości języka» [ 26.00 kB ]
Learning Agreement praktyki Learning Agreement praktyki» [ 99.09 kB ]
Learning Agreement studia Learning Agreement studia» [ 98.87 kB ]
LA praktyka wskazówki LA praktyka wskazówki» [ 56.95 kB ]
LA studia wskazówki LA studia wskazówki» [ 68.33 kB ]
Wzór umowy ze studentem a uczelnią - finanse Wzór umowy ze studentem a uczelnią - finanse» [ 119.50 kB ]
Zasady podziału dotacji Konkurs 2018 Zasady podziału dotacji Konkurs 2018» [ 370.22 kB ]