ERASMUS + DLA STUDENTÓW

 

KAŻDY STUDENT POWINIEN POJECHAĆ NA ERASMUSA! smileyNIE ZWLEKAJ ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU!

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Programu Erasmus w KANS oraz zasad wymiany studentów znajdują się w dokumencie REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ WARUNKÓW I TRYBU KIEROWANIA ZA GRANICĘ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW KANS (kliknij aby przeczytać). Tutaj procedura opisana jest w skrócie.

Kto może ubiegać się o wyjazd w Programie Erasmus+?

O wyjazd na część studiów w programie Erasmus i praktykę mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KANS. W czasie trwania studiów 1 stopnia (licencjackich i inżynierskich), studenci mają do wykorzystania tzw. Kapitał mobilności o długości 12 miesięcy (kolejny taki kapitał otrzymują na studiach 2 stopnia: magisterskich). Oznacza to, że w czasie studiów licencjackich i inżynierskich studenci mogą łącznie wyjechać na maksimum 12 miesięcy, a w czasie jednolitych studiów magisterskich na 24 miesiące. 

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy ponadto:

  • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich)- wymóg ten nie dotyczy praktyk;
  • mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd;
  • być zarejestrowanym na studiach licencjackich lub inżynierskich w naszej uczelni.

 NA JAK DŁUGO można wyjechać na stypendium na studia?

Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. 

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

 NA JAK DŁUGO można wyjechać na stypendium na praktyki?

Na praktyki można wyjechać na okres od dwóch miesięcy do roku, pamiętając, że łączna liczba miesięcy spędzonych na stypendium (studia i praktyki) nie może przekroczyć 12 (dla studentów jednolitych studiów magisterskich: 24).

Czy można otrzymać stypendium jako absolwent?

Każdy absolwent może otrzymać stypendium na wyjazd na praktykę. Należy ją zrealizować w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów, warunkiem jest to, że wyjeżdżający przejdzie przez proces rekrutacyjny będąc jeszcze studentem KANS.

Jaka jest procedura rekrutacyjna?

Nabór na wyjazdy na studia i na praktyki w kolejnym roku akademickim w Programie Erasmus + w KANS odbywa się z reguły do wyczerpania puli miejsc. 

W terminach naboru należy złożyć do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

  1. podpisany wniosek na wyjazd (formularze są tutaj)
  2. w przypadku wyjazdu na studia: projekty Porozumienia o programie zajęć: Learning Agreement i Karty uznania zaliczeń lub Porozumienie o programie praktyki: Traineeship Agreement - przesłać mailem - koordynator pomoże w sporządzeniu tych dokumentów,
  3. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego (akceptowane będą zaświadczenia wydawane przez: The British Council, np. FCE, Proficiency; TOEFL, Goethe Institut, Alliance Française) lub opinia nauczyciela języka obcego. Zaświadczenie nie jest konieczne w przypadku studentów kierunku filologia wyjeżdżających do uczelni, na których językiem wykładowym jest język specjalności kandydata.
  4. inne dokumenty uzupełniające do wniosku (referencje itd.) 

Na wniosku trzeba podać uczelnię, do jakiej chce się wyjechać, z którą jest podpisana umowa w Programie Erasmus+ (wykaz uczelni dostępny jest tutaj), lub miejsce, do którego chce się pojechać na praktyki.

W przypadku wyjazdu na praktyki,  jeśli praktyki chce się mieć zaliczone jako praktyki obowiązkowe w KANS, należy uzgodnić wszelkie szczegóły z dziekanem wydziału macierzystego oraz kierownikiem studiów.  

Stypendia przyznawane są przez Komisję do spraw Współpracy z Zagranicą w KANS, w skład której wchodzi Prorektor, Kanclerz, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą, dziekani oraz przedstawiciel Samorządu Studentów. Stosowane przez nich kryteria podane są poniżej. Po pozytywnym przejściu przez procedurę rekrutacyjną należy niezwłocznie podpisać i uzupełnić „Porozumienie o programie zajęć”, a w przypadku praktyk trzeba podpisać „Porozumienie o programie praktyk" przez wszystkie strony.

Uczelnia wypłaca studentowi stypendium w wysokości 90 % całej kwoty na mocy podpisanej umowy ze studentem. Każdy student otrzymuje także link do testu biegłości językowej (OLS: http://erasmusplusols.eu/pl/), który wypełnia online. Będzie to test z języka, w którym prowadzone są zajęcia lub test z języka kraju przyjmującego, zgodnie z wyborem studenta.

Na podstawie wyniku tego testu otrzymuje licencję na darmowy, trwający przez cały semestr wyjazdowy, kurs językowy online. To prawdziwa gratka! Po powrocie ponownie wypełnia test językowy - będziemy czekać na wyniki, bo sądzimy, że będą one o wiele lepsze niż pierwszego testu!

Przed wyjazdem należy wykupić ubezpieczenie na wyjazd, zatroszczyć się o zakwaterowanie za granicą i można jechać.

Jakie są kryteria przyznania stypendium w ramach Programu Erasmus (formularze znajdują się w zakładce http://wzz.kpswjg.pl/pl/dokumenty-do-pobrania).

a)     średnia ocen z ostatnich dwóch semestrów,

b)   znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia na zagranicznej uczelni wyższej w stopniu umożliwiającym czynne uczestniczenie w procesie studiowania,

c)     dodatkowe osiągnięcia i działalność społeczna studenta.

W przypadku praktyk, oceniana jest motywacja studenta, poziom językowy oraz związek praktyk z programem studiów.

Jakie jest stypendium w Programie Erasmus dla studentów KANS+?

Pamiętajcie, że stypendium z budżetu Programu Erasmus jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni czy instytucji partnerskiej.  

UWAGA: osoby w trudnej sytuacji materialnej (pobieranie stypendium socjalnego - w chwili zgłoszenia i/lub w chwili wyjazdu) otrzymują dodatkowo równowartość 100 euro (w PLN) na każdy miesiąc z budżetu przyznanego uczelni w ramach Programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Stawki z umowy 2020 oraz 2021 (praktyki tylko umowa 2020):

Kraje wchodzące w skład grupy

Wysokość miesięcznego stypendium studia: KA 103 2020, KA103 2021

Wysokość miesięcznego stypendium praktyka: KA 103 2020

Wysokość miesięcznego stypendium studia lub praktyka: KA 103 - 2020 POWER z prawem do dodatku socjalnego

Wysokość miesięcznego stypendium praktyka: KA 103 - 2020 POWER student niepełnosprawny studia/praktyka

I grupa: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520 Euro

600 Euro

3069 PLN

2217/2643 PLN

II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 Euro

550 Euro

2984 PLN

2131/2558 PLN

III grupa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

440 Euro

500 Euro

2771 PLN

1918/2345 PLN

 

UWAGA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: na wasz wniosek (składany wspólnie z Wami przez uczelnię) możecie dostać dofinansowanie na wszelkie ekstra koszty wyjazdu na studia lub na praktykę, które są związane z Waszymi niepełnosprawnościami - np. koszt opiekuna, koszt specjalnego dojazdu, ubezpieczenia itp.  (w PLN) na każdy miesiąc z budżetu przyznanego uczelni w ramach Programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Co jest podstawą zaliczenia semestru po powrocie ze stypendium Programu Erasmus +?

Podstawą zaliczenia semestru po powrocie ze stypendium Erasmusa jest tzw. „Wykaz zaliczeń”, który dany student otrzymuje z uczelni przyjmującej. Student składa go po powrocie u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus, który przekazuje go, po przetłumaczeniu, do odpowiedniego dziekanatu. Zaliczenia dokonuje dziekan, wyznaczając, jeśli to konieczne, odpowiednie różnice programowe-uzgadniane już wcześniej ze studentem. Zaliczenia praktyk, jeśli dotyczy, dokonuje kierownik studiów.

Do rozliczenia finansowego konieczne jest również wypełnienie ankiety online, złożenie końcowego testu językowego, przedstawienie zaświadczenia z datami wyjazdu (jeśli nie zostało to ujęte w wykazie zaliczeń).

Co jest podstawą rozliczenia rozliczenia stypendium na wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus+? 

Przede wszystkim "Zaświadczenie o odbyciu praktyki", które z reguły wystawiane jest w formie tzw. Traineeship Certificate, zawierając dokładne daty realizacji praktyk. Do rozliczenia finansowego konieczne jest również wypełnienie ankiety online i złożenie końcowego testu językowego w systemie Online Linguistic Support. 

załączone pliki
Karta Studenta Erasmusa Karta Studenta Erasmusa» [ 236.95 kB ]
Zaświadczenie o znajomości języka Zaświadczenie o znajomości języka» [ 26.00 kB ]
Learning Agreement praktyki Learning Agreement praktyki» [ 99.09 kB ]
Learning Agreement studia Learning Agreement studia» [ 98.87 kB ]
LA praktyka wskazówki LA praktyka wskazówki» [ 56.95 kB ]
LA studia wskazówki LA studia wskazówki» [ 68.33 kB ]
Wzór umowy ze studentem a uczelnią - finanse Wzór umowy ze studentem a uczelnią - finanse» [ 119.50 kB ]
wniosek studia wniosek studia» [ 212.00 kB ]
wniosek praktyka wniosek praktyka» [ 181.98 kB ]