Dla pracowników-wyjazdy dydaktyczne

Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus

Rok akademicki 2018/2019

 

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać z programem dydaktycznym do tych uczelni zagranicznych w krajach programu Erasmus+, z którymi sa podpisane umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów. Oprócz jednego stypendium do USA, wszystkie pozostałe stypendia dotyczą wyjazdów do krajów programu Erasmus + (spośród uczelni partnerskich KPSW są to kraje Unii Europejskiej oraz Turcja). Wykaz umów wraz z dotyczącymi ich kierunkami znajduje się w zakładce "Uczelnie partnerskie", tutaj link.

Zajęcia można przeprowadzić w formie wykładów, seminariów, warsztatów.  Jest możliwe, a nawet polecane, nawiązanie kontaktu i podpisanie umowy z nowymi uczelniami w ramach Programu Erasmus z inicjatywy wnioskującego o wyjazd wykładowcy. Jeśli dany wykładowca już ma kontakt z uczelnią chętną do nawiązania współpracy, umowę należy podpisać przed wyjazdem.

Pracownicy wyjeżdżają na okres 5 dni roboczych. Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny – indywidualny plan nauczania w zagranicznej uczelni (Individual Teaching Programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca. Nauczyciele akademiccy we własnym zakresie ustalają program dydaktyczny i termin wyjazdu z przedstawicielami uczelni partnerskiej.

Wniosek o przyznanie stypendium w programie Erasmus+ wraz z projektem Indywidualnego programu nauczania składany jest w kolejnym terminie naboru u Koordynatora ds. Programu Erasmus+. Wniosek powinien być podpisany przez kandydata i zaopiniowany przez odpowiedniego dziekana. Skan dokumentu wraz z projekten programu nauczania można przesłać e-mailem na adres: kamila.biniek@kpswjg.pl. Oryginał wniosku proszę dostarczyć do biura uczelnianego koordynatora programu Erasmus+, bud. 12 pokój 104. 

Kandydatów na wyjazd kwalifikuje Komisja ds. Współpracy z Zagranicą w KPSW. Pod uwagę brane są następujące kryteria:

a)      treść Indywidualnego programu nauczania,

b)      aktywność wykładowcy w zakresie: promocji programu Erasmus w uczelni, nawiązywania kontaktów z zagranicą i monitorowania wymiany studentów,

c)      doświadczenie dydaktyczne,

d)      swoboda prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku wykładowym uczelni zagranicznej,

e)      forma zatrudnienia,

f)        fakt, czy pracownik zatrudniony jest na pierwszym, czy kolejnym etacie,

g)      częstotliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus,

h)      perspektywy rozwoju naukowego.

Około 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu nauczyciele akademiccy podpisują z uczelnią macierzystą umowę stanowiącą podstawę do wypłacenia stypendium Erasmusa. Wzór umowy znajduje się tutaj

Kwota stypendium i sposób wypłaty stypendium ustalany jest zgodnie z zarządzeniem Rektora: zasady podziału dotacji dostępne w dokumentach do pobrania.

Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej.

Nauczyciel akademicki ma obowiązek posiadania ubezpieczenia na czas podróży i pobytu za granicą:

  • w przypadku wyjazdu do krajów UE – Europejską Kartę Zdrowia wydaną przez NFZ;
  • w przypadku wyjazdu do Turcji – inne honorowane w tym kraju ubezpieczenie;
  • inne, dodatkowe indywidualne ubezpieczenie, wykupione przez nauczyciela akademickiego.

Po zrealizowaniu wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest

  • dostarczyć Uczelni zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzającej okres pobytu oraz zrealizowanie programu zajęć 
  • wypełnić Ankietę on-line.

Szczegółowe informacje na temat organizacji wyjazdów w programie Erasmus +  są zawarte w Regulaminie, załączonym również poniżej, tutaj procedura została opisana w skrócie.

Wnioski przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:

Kamila Biniek

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus

tel. +48/ 75/ 64 53 342

e-mail: kamila.biniek@kpswjg.pl

załączone pliki
Wniosek o przelanie na rachunek bankowy Wniosek o przelanie na rachunek bankowy» [ 25.00 kB ]
Regulamin organizacji współpracy z zagranią Regulamin organizacji współpracy z zagranią» [ 203.25 kB ]
wniosek wyjazd pracownicy wniosek wyjazd pracownicy» [ 35.50 kB ]
Staff Mobility Agreement Teaching Staff Mobility Agreement Teaching» [ 89.48 kB ]
wzór umowy z uczelnią - finanse wzór umowy z uczelnią - finanse» [ 107.50 kB ]
Zasady podziału dotacji Konkurs 2018 Zasady podziału dotacji Konkurs 2018» [ 370.22 kB ]
Zasady podziału dotacji umowa K103_7 2017 Zasady podziału dotacji umowa K103_7 2017» [ 373.45 kB ]