Deklaracja Polityki Erasmusowej

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSOWEJ

 

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju KPSW do roku 2020 Uczelnia podejmie działania polegające na zwiększeniu umiędzynarodowienia poprzez:

 • zwiększenie ilości przedmiotów nauczanych w języku angielskim,
 • zmiany planów nauczania na kierunkach technicznych i medycznych, dostosowanych do zapotrzebowania rynku pracy, krajowego i międzynarodowego w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz nowych technik informatyzacyjnych oraz ilości godzin lektoratów z języka angielskiego i niemieckiego w zakresie języka specjalistycznego,
 • stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej umożliwiającej kształcenie osób niepełnosprawnych.

 

Partnerzy:

 • Uczelnia dokonuje wyboru partnerów pod względem obszarów nauczania, w pierwszej kolejności z terenów Euroregionu "Nysa".
 • Rozszerzenie współpracy poparte jest analizą możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności przez studentów z naszej Uczelni oraz zainteresowaniem przyjazdami studentów do Polski z uczelni partnerskich (Turcja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy). Podjęto także działania w celu poszerzenia współpracy o kraje anglojęzyczne (Wielka Brytania, Irlandia), w zakresie nauk medycznych, technicznych i filologicznych.
 • Ważnym elementem w zakresie programu Erasmus są praktyki w ośrodkach o wysokich standardach świadczonych usług, co umożliwi zdobycie przez studentów umiejętności oczekiwanych przez pracowników, tak w kraju, jak i za granicą.
 • Ze względu na krótkie 15-letnie działanie na rynku edukacyjnym priorytetem Uczelni jest wykształcenie własnej kadry akademickiej. Wyjazdy pracowników do renomowanych uczelni umożliwią im zdobycie niezbędnych materiałów i doświadczeń potrzebnych do dysertacji doktoranckich, habilitacyjnych i profesorskich.
 • Pracownicy administracyjni Uczelni mogą poprzez wymianę doświadczeń z partnerami zastosować sprawdzone metody pracy w bieżącej działalności Uczelni

 

Ze względu na krótkie 15-letnie działanie na rynku edukacyjnym KPSW w Jeleniej Górze będzie poszukiwała możliwości uczestniczenia w organizowanych przez inne instytucje międzynarodowych (w EU i poza EU) projektach współpracy w zakresie kształcenia i praktyk.

 

 

Udział KPSW w Jeleniej Górze w programie wpłynie w sposób znaczący na rozwój Uczelni, tak w sferze dydaktyki, jak i administrowania oraz zarządzania.

 1. Wyjazdy studentów w ramach wymiany, wpływać będą na wzrost ich mobilności na przyszłym globalnym rynku pracy. Współpraca z uczelniami partnerskimi w zakresie uzgadnianych planów studiów skłania do ich częstszej aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków obowiązujących na otwartym europejskim rynku pracy. Praktyki studenckie sprzyjać będą przenoszeniu "dobrych praktyk" i asymilowanie ich w warunkach lokalnych. Wymiana kadry akademickiej pozwoli poszerzyć wiedzę w zakresie metodyki nauczania oraz transferu wiedzy.
 2. Aktywna współpraca przede wszystkim w obszarze "Euroregionu Nysa" pozwoli na swobodną wymianę kadry akademickiej, co sprzyjać będzie uatrakcyjnieniu procesu nauczania oraz pobudzać zabawą rywalizację, która wpływa na podniesienie jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach. Dostosowanie treści kształcenia do standardów obowiązujących w krajach partnerów sprzyjać będzie adekwatności szkolnictwa wyższego, a w konsekwencji możliwości swobodnego wyboru uczelni przez studentów kontynuujących naukę na II i III stopniu. Wskutek tego stworzy możliwość podejmowania pracy bez konieczności uzupełniania wiedzy przez absolwentów uczelni partnerskich w dowolnym kraju z obszaru Unii Europejskiej.
 3. Uczelnia poprzez realizację programu oraz wsparcie w zakresie wzmocnienia współpracy transgranicznej (obecnie realizuje projekt "ACC i Transfer Technologii w euroregionie Nysa") wzmocni więź Uczelni z sektorem gospodarczym w zakresie transferu wiedzy do sektora produkcyjnego.
 4. Wymiana kadry administracyjnej i zarządzającej pozwoli przenieść najlepsze rozwiązania organizacyjne i technologiczne do uczelni macierzystej. Jest to istotny element dla KPSW w Jeleniej Górze, gdyż doświadczenia wyższych szkół zawodowych partnerów pozwalają uniknąć powielania nie zawsze dobrych wzorców szkół akademickich w zakresie zarządzania oraz współpracy z przyszłymi pracodawcami.
 5. Głównym celem, jaki zamierzamy osiągnąć w ramach programu, to rozwój partnerstwa, budowa sojuszy wiedzy oraz tworzenie potencjału z krajami Europy oraz spoza niej.